Regulamin Newslettera

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ten Regulamin określa ogólne zasady działania usługi Newslettera, dostępnego na mojej Stronie internetowej pod adresem: www.magdamoskal.com należącej do mnie, czyli do Profundo Magdalena Moskal (dalej jako Usługodawca).
 2. Ty jako Użytkownik akceptujesz Regulamin z chwilą zapisu do usługi Newsletter’a.

§ 2 Definicje

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Newsletter: działalność nieodpłatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej w celu przesyłania informacji dotyczących Usługi.

§ 3 Korzystanie z Newslettera

 1. Za pośrednictwem Strony świadczę usługę Newslettera.
 2. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest, gdy podasz swoje imię oraz adres e-mail i zaakceptujesz zgodę poprzez zaznaczenie check-boxa.
 3. Masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
 1. wybranie opcji anulacji subskrypcji Newslettera, zawartej każdorazowo w wiadomościach mailowych wysyłanych w ramach świadczonej Usługi,
 2. wysłanie stosownego żądania do mnie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magda@magdamoskal.com.
 1. Usługę Newslettera świadczę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi możesz złożyć w formie elektronicznej na adres: magda@magdamoskal.com.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4 Prawa i obowiązki

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku ze świadczeniem usługi Newslettera, podejmuję środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Jako Usługodawca jestem również Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera osobny dokument dostępny na Stronie jako “Polityka Prywatności Newslettera”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Jako Usługodawca jestem uprawniona w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, a informacja o tym zostanie przedstawiona na Stronie.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące świadczonych usług mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.