Możesz mieć więcej talentów niż myślisz. Nazwij je i wykorzystaj.

Asia ma ogromny dylemat. Pracuje na etacie, z którego nie potrafi zrezygnować. Etat daje jej wynagrodzenie, z którego może się utrzymać. Rezygnacja z pracy w tej chwili nie wchodzi w rachubę. Takie przynajmniej ma przekonanie. Zresztą, co innego miałaby robić? Przecież nie ma w sobie żadnego potencjału, ani specjalnych uzdolnień. Co prawda, w szkole zawsze miała dobre oceny ze wszystkich przedmiotów, ale nigdy w życiu nie była w niczym naprawdę dobra. Nie mówiąc już – wybitna. Nie ma też żadnych zdolności manualnych – czyli, absolutny brak talentów.

Kłopot w przypadku Asi polega na tym, że talenty kojarzy głównie ze zdolnościami manualnymi. A doświadczenie tego, że nie była nigdy w niczym wybitna, przekłada na przekonanie, że  niczym nie jest naprawdę dobra. Tymczasem, tylko niektóre osoby mają naprawdę wybitne talenty. Nasza wybitność polega nie tyle na tym, że robimy jedną rzecz na globalnie mistrzowskim poziomie. Nasza wybitność polega na tym, że posiadamy unikatowe połączenie różnych talentów. Zestaw talentów Asi jest jedyny w swoim rodzaju. Podobnie jak Twój zestaw talentów. Tylko Ty możesz się nim poszczycić. Wynika to głównie z faktu, że część naszych talentów – które ja nazywam życiowymi – tworzymy w trakcie naszego życia, na bazie naszej osobowości, jako strategie, które pomagają nam w funkcjonowaniu.

Mamy w sobie ogromny potencjał, który pokazuje nam się po kawałku, pod warunkiem, że chcemy go odkrywać. Potrzebujemy jednak najpierw zatrzymać się i rozpoznać przynajmniej czubek góry lodowej, jaką są nasze talenty, żeby odkryły się przed nami kolejne warstwy. A to okazuje się nie być takie zupełnie łatwe.

Dlaczego tak się dzieje , że rzadko potrafimy dostrzegać i nazywać swoje talenty, a w konsekwencji świadomie je wykorzystywać w swojej pracy i życiu?

Po pierwsze, bardzo często brak zdolności manualnych uważamy za brak talentów. Wbrew pozorom, jest to powszechne i głęboko zakorzenione przekonanie, pomimo że świadomie wiemy, że można mieć inne talenty niż manualne. Nie przeszkadza to bardzo wielu osobom wierzyć, że skoro nie tworzą sztuki to znaczy, że nie mają talentów.

Po drugie nie znamy siebie zbyt dobrze. W procesie edukacji i wychowania byłyśmy raczej równane do średniej. W systemie było mało miejsca na naszą indywidualność. Wszyscy musieli obowiązkowo przerobić rozbudowaną do ogromnych rozmiarów podstawę programową z kilkunastu przedmiotów, żeby przygotować się do kolejnych testów. Czasu było oczywiście za mało na przerobienie samej podstawy, a co dopiero na rozpoznanie talentów pojedynczych uczniów.

Po trzecie, w szkole przedmioty były dzielone na lepsze i gorsze. Odpowiednio w rankingu – przedmioty lepsze, czyli ścisłe; gorsze, czyli humanistyczne i ruchowe; zbędne, czyli artystyczne.  Jesteśmy przyzwyczajone, że za utalentowane uważane były dzieci, które wygrywały w olimpiadach z „najważniejszych przedmiotów”, zwłaszcza matematyki, która jest przecież „królową nauk”. Do dzisiaj zadziwia mnie jak wiele osób jest przekonanych, że istnieje jakaś hierarchia nauk, w której nauki ścisłe z królującą matematyką, są lepsze od pozostałych dziedzin nauki. W jakiej pozycji stawia to wszystkie te osoby, które są utalentowane w innych dziedzinach, uważanych za „gorsze” i „zbędne”? Te osoby nigdy nie podejmą edukacji i drogi życiowej zgodnej ze swoimi talentami. Wybiorą za to karierę, w której będą mierni, bo nie będą realizować swoich naturalnych uzdolnień.

Po czwarte, te z nas, które miały wrażenie, że są inne również od swojej rodziny, a takich osób jest zaskakująco wiele, nauczyły się ukrywać niechciane części siebie – nawet tak wartościowe jak wrażliwość, duchowość, emocjonalność, zamiłowanie do literatury, przedsiębiorczość…. Lepiej skurczyć się w sobie, żeby przynależeć, niż być „tą dziwną”… i niepasującą do grupy.

Jak w takim razie szukać swoich talentów? Jak rozpoznać co jest talentem?

PIERWSZA GRUPA – TALENTÓW ŻYCIOWYCH:

Talenty mogą być w pewnym sensie przezroczyste. Są wrodzone, stanowią nierozerwalną część tego kim jesteśmy, więc są tak dla nas naturalne, że potrafią być niezauważalne. Talenty stanowią to KIM JESTEŚMY i ujawniają się w tym CO i JAK robimy. Talenty są wynikającą z naszej osobowości wartością, którą możemy dzielić się z innymi ludźmi i sami z niej korzystać. Talentami są więc również  strategie, które wypracowaliśmy sobie w życiu, na bazie tego kim jesteśmy, takie jak: budowanie bliskich relacji, szukanie nadziei w trudnej sytuacji, odnajdywanie potencjału w problemach, inspirowanie siebie i innych, szukanie dziury w całym w celu naprawienia jej, tworzenie planu B, dochodzenie do sedna sprawy, szukanie pozytywów, budowanie dobrej woli, szukanie niestandardowych rozwiązań, wprowadzanie innowacji z dobrego na lepsze… i wiele, wiele innych. Każdy ma swoje indywidualne talenty w tej grupie. Odnajdziesz je w swoich osobistych historiach z życia. Żeby rozpoznać te talenty zadaj sobie kilka pytań:

Jakie momenty mojego życia pamiętam szczególnie wyraźnie? Co wtedy robiłam? Kim wtedy byłam?

Jakie mam historie sukcesu? Co mnie wtedy pochłaniało?

Co sprawia mi w życiu najwięcej przyjemności? Jak się wtedy czuję? Co wtedy robię?

DRUGA GRUPA – TALENTÓW WRODZONYCH:

W drugiej grupie są talenty, które są wrodzonymi predyspozycjami w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej przejawiającymi się ponadprzeciętnym stopniem sprawności w danej dziedzinie lub zdolnością do szybkiego uczenia się jej. (Wiki) Tutaj znajdują się uzdolnienia, które można podzielić na grupy. Zaznacz te, które uważasz za swoje:

 • TALENTY LICZBOWE

Zamiłowanie do liczb i kalkulowania. Prowadzenie budżetu, kalkulacji. Komunikacja poprzez liczby: Czy liczby się zgadzają? O czym informują te liczby? Podjęcie jakich działań sugerują te dane?

 • TALENTY LOGICZNO-ANALITYCZNE

Zamiłowanie do myślenia przyczynowo-skutkowego. Analiza faktów i wyciąganie wniosków. Myślenie abstrakcyjne. Rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli logicznych. Zauważanie związków pomiędzy zdarzeniami i zjawiskami. Eksperymentowanie. Dochodzenie do sedna sprawy. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego? Jak to działa? Dlaczego to nie działa?

 • TALENTY JĘZYKOWE

Zamiłowanie do komunikowania się poprzez język – mówiony, pisany, migowy. Umiejętność budowania relacji poprzez słowa. Czytanie literatury. Opowiadanie historii. Słowotwórstwo. Kreatywne pisanie. Wrażliwość na dźwięk. Bawienie się językiem. Debaty, przemówienia, dyskusje. Gry słowne, zabawianie krasomówczymi popisami. Łatwość argumentowania i robienia notatek.

 • TALENTY WIZUALNE

Zamiłowanie do myślenia obrazami, fizycznie realizowanymi następnie w formie sztuki, konstrukcji, mechaniki, architektury… Zwracanie uwagi na kształty, kolory, wzory. Łatwe rozumienie zjawisk/ koncepcji poprzez wzrok – diagramy, schematy, wykresy. Zwracanie uwagi na detale i ułożenie przedmiotów w przestrzeni. Wnikliwa obserwacja i duża wrażliwość na otaczającą przestrzeń. Używanie wszystkich zmysłów do orientacji w otoczeniu. Może mieć zamiłowanie do piękna, które będzie tworzyć w różnych postaciach – ubrania, wnętrza, posiłek na talerzu, notatki w zeszycie… wtedy żyje, żeby upiększać świat.

 • TALENTY PRZYRODNICZE

Zamiłowanie do natury. Głębokie zrozumienie życia roślin i zwierząt. Szacunek do planety i troska o nią. Empatia i ciekawość dla różnych przejawów życia. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie. Zamiłowanie do przebywania w naturze i wprowadzanie natury w życie domowe/społeczne.

 • TALENTY TECHNICZNE

Zamiłowanie do tworzenia za pomocą narzędzi. Obsługa komputerów, narzędzi technicznych, pojazdów, maszyn. Konstruowanie, obsługa, naprawa, ulepszanie…

 • TALENTY FIZYCZNE

Zamiłowanie do ruchu. Duża świadomość ciała. Ciągle w ruchu. Wrażliwość na dotyk. Sport, taniec, ruch na świeżym powietrzu. Dbanie o zdrowie. Komunikacja i wyrażanie się całym ciałem – gestykulacja, dotyk… Pamięć kinestetyczna – nauka w ruchu. Świetna orientacja w przestrzeni. Łatwość w pracach manualnych wymagających ruchu, np. rzeźbienie…

 • TALENTY MUZYCZNE

Zamiłowanie do dźwięków i rytmu. Rozumienie świata poprzez jego dźwięki. Wyrażanie się poprzez śpiew, taniec, czytanie i komponowanie muzyki. Gra na instrumentach. Odtwarzanie melodii. Łatwość nauki języków i ich linii melodycznej. Zabawa muzyką – wprowadzanie się w różne stany emocjonalne za pomocą muzyki. Umiejętność porozumiewania się z innymi za pomocą muzyki – np. wysyłanie piosenek w wiadomościach tekstowych, żeby opowiedzieć o swoich uczuciach…J

 • TALENTY KOORDYNACYJNE

Zamiłowanie do detali. Żyje w świecie szczegółów, które składa w jedną całość – wydarzenie kulturalne, event, wycieczkę, projekt, program, operację (wojskową), administrację (placówki)… Łączy ludzi, miejsca, przedmioty w wydarzenia:)

GRUPA TALENTÓW RELACYJNYCH:

 • TALENTY INTERPERSONALNE

Zamiłowanie do tworzenia relacji z innymi. Skierowanie na zewnątrz. Wysoka inteligencja emocjonalna. Zdolność do nawiązywania i podtrzymania kontaktów z innymi ludźmi, poprzez empatię, rozumienie zachowań i motywacji, dostrzeganie potrzeb i zmian nastroju. Chęć niesienia pomocy, doradzania, nauczania, świadczenia usług. Samokontrola – panowanie nad własnymi emocjami. Doskonali słuchacze i doradcy. Asertywność, komunikatywność, współpraca, tolerancja. Często również różnorodność zainteresowań i wiedzy zdobywanej w kontaktach z innymi ludźmi.

 • TALENTY INTRAPERSONALNE

Zamiłowanie do tworzenia relacji ze sobą. Skierowanie do wnętrza siebie. Wnikliwa wiedza o sobie samym – swoich myśli, uczuć, odczuć, mocnych i słabych stron. Wysoka samowystarczalność i niezależność w myśleniu i działaniu. Intuicja, mądrość życiowa, wewnętrzna motywacja. Własny punkt widzenia. Duża potrzeba samotności. Poszerzanie horyzontów – na podstawie zdobytej wiedzy i opinii innych. Lubią analizować i podejmować wyzwania, trudne pytania.

 • TALENTY DUCHOWE

Zamiłowanie do tworzenia relacji ze światem i jego wszystkimi elementami. Skierowanie jednocześnie do wnętrza siebie i na zewnątrz. Poszukiwanie głębszego sensu. Widzenie życia w szerokiej perspektywie, jako części większego cyklu istnienia. Dostrzeganie zależności pomiędzy elementami rzeczywistości. Poszukiwanie wyższego bytu porządkującego świat wokół. Poczucie bycia nierozerwalną częścią natury.

Które z powyższych talentów widzisz u siebie?

Weź dwie kartki.

Na pierwszej kartce wypisz talenty z pierwszej grupy – wynikające z Twojej historii życiowej. Pomogą Ci w tym pytania, które znajdziesz powyżej, pod opisem tych talentów.

Na drugiej kartce wypisz wrodzone talenty z 12 grup. Które 3 uznałabyś u siebie za dominujące?

Zestaw ze sobą obie grupy talentów. Co widzisz? Jak Twoje talenty się ze sobą uzupełniają? W jaki sposób tworzą całość? Jak możesz je ułożyć w pracę, która wykorzysta Twój potencjał do pełna?

Z przyjemnością poznam Twoją perspektywę! Odezwij się do mnie w każdej chwili. Jestem tu, aby Cię wspierać! Jeśli masz pytania, potrzebujesz wyjaśnień lub czujesz się zagubiona na zawodowym rozdrożu, napisz do mnie na adres magdalenamoskal@profundo-coaching.com.

Cenię Twoje osobiste doświadczenie i chętnie dowiem się, gdzie jesteś na swojej drodze. Nie musisz spędzać życia na rozdrożu:)

Pozdrawiam Cię serdecznie.

Magda

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *